บริษัท ทีเอ็ม คอสเมซายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 ก่อตั้งขึ้นด้วยนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความสามารถรุ่นใหม่ ที่มิได้เห็นเครื่องสำอางเป็นเพียงสินค้าที่เพียงแค่ผลิตและจำหน่ายเพื่อผลกำไรทางการตลาดเท่านั้น แต่เพื่อเป็นความหวังและทางแก้ปัญหาผิวของผู้ใช้ ด้วยความคาดหวังกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วจะมีสุขภาพผิวดีขึ้นอย่างปลอดภัยและเห็นผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจทั้งการใช้ในระยะสั้นหรือใช้ต่อเนื่องแบบยาวนาน

นโยบายคุณภาพ

 • ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้จำหน่าย และผู้ผลิต ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ
 • มีบริการหลังการขายที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลาเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
 • พัฒนาบุคลากร และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพ

ปรัชญา

 1. เรามุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยึดแนวทางดังนี้
  วัตถุดิบพื้นฐานกว่าร้อยละ 90 มาจากพืช
 2. ไม่ใช้สัตว์เพี่อทำการทดลอง
 3. ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการยอมรับจากองค์กรเครื่องสำอางระดับโลก (CTFA)
 4. สนับสนุนวัตถุดิบที่ผลิตโดยคนไทย ที่ได้มาตรฐาน
 5. มีการทดสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความคงตัวก่อนนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
 6. ไม่ใช้สารต้องห้าม หรือวัตถุดิบที่มีโอกาสปลดปลดปล่อยสารต้องห้าม ในการผลิตสินค้า อย่างเด็ดขาด

ประวัติการก่อตั้ง

2545 - ก่อตั้งบริษัท

มีเครื่องสําอางมากมายในตลาดที่ยังเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ซึ่งเกิดจากผู้ผลิตที่ไม่มีความรู้และไม่มีความรับผิดชอบบริษัทฯ จึงมีเป้าหมายในการผลิตเครื่องสําอางที่ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้ ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายเราใช้ความรู้ความสามารถเพื่อการผลิตเพียงเครื่องสําอางที่ถูกต้องตามมาตรฐานและปฏิบัติตามกฏหมายอย่างถูกต้องเท่านั้นบริษัท ทีเอ็ม คอสเมซายน์ อินเตอริเนชั่นแนล จํากัดเปิดดําเนินงาน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางถึงเล็กที่ต้องการสร้างแบรนด์สินค่าเครื่องสําอางของตนเองแต่ไม่สามารถทําได้เนื่องจากในขณะนั้นโรงงานผลิตเครื่อง สําอางที่ได้มาตรฐานสากลยังไม่ได้ให้ความสําคัญและรับผลิตให้ กับลูกค้ารายย่อย บริษัทฯ จึงกลายเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า จํานวนมากในขณะนั้นและได้พันธมิตรร่วมกันพัฒนาพร้อมกับ ขยายขนาดธุรกิจอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน

2546 - พัฒนาสินค้าด้วยความรู้

ได้เริ่มแนวคิดในการพัฒนาสินค้าควบคู่กับการให้ความรู้ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สินค้า ความเข้าใจในการออกฤทธิ์ ของสารสกัดในเครื่องสําอางพร้อมจัดอบรมความรู้ด้านเครื่อง สําอางให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อ การตลาดได้โครงการดังกล่าวดําเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

2547 - วิจัยและพัฒนา

ร่วมทํางานวิจัยโดยได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ดําเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนา สารสกัดจากมะละกอเพื่อใช้ในเครื่องสําอาง และธุรกิจสปา ภายใต้โครงการงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง โดยทาง บรัษัท ทีเอ็ม คอสเมซายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เป็นบริษัทเอกชน เพียงไม่กี่แห่งที่สามารถเสนอโครงงานวิจัยผ่านการพิจารณา จากทางคณะกรรมการจนได้รับการสนับสนุนให้ทําโครงการจน สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากกระบวนการวิจัยใช้ได้จริง และจัดจําหน่ายจนถึงปัจจุบัน

2548 - ภารกิจเพื่อสังคม

ได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนพระจอม เกล้าธนบุรีให้เป็นวิทยากรพิเศษในการจัดอบรมผู้ประกอบ การด้านความงามและสปาโดยมีหน้าที่ให้ความรู้และคําปรึกษา ด้านสูตรของผลิตภัณฑ์และแนวทางในการพัฒนาสูตรให้ เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ร่วมวิจัยและ พัฒนาผลิตพัฒนาเครื่องสําอางร่วมกับอาจารย์ และ คณะวิจัยจากสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีหัวหน้า โครงการเป็น ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ในด้านการพัฒนา ต่อยอดผลงานวิจัยให้ออกมาเป็น ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ที่สามารถนําไปใช้ได้จริงในกลุ่มของเครื่องสําอางมี ผลงานที่สําเร็จออกมาเช่นเครื่องสําอางกลุ่มผลิตภัณฑ์ สารสกัดมังคุด, ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีผู้ประกอบนํา ไปพัฒนาเป็นสินค้าจําหน่ายและส่งออกต่างประเทศจนถึง ปัจจุบัน

2549 - วิจัยและได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

รับทุนวิจัยจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตสารสกัดจากมะละกอให้ใช้ในการ ผลิตเครื่องสําอางให้ได้มาตราฐานและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รับการรับรองมาตราฐานการผลิตที่ดีด้านการผลิตเครื่องสําอาง(Good Manufacturing Practice)จากทางสํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา และยังสามารถรักษาระดับของมาตราฐานที่ดีด้วยการรับรองต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

2550 - งานวิจัยที่ประสบความสําเร็จ

ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตพัฒนาเครื่องสําอางกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดจากมะนาวร่วมกับคณะวิจัยจากสถาบันพัฒนา และฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสามารถต่อยอดได้สําเร็จโดยมีผู้ประกอบนําไปพัฒนา เป็นสินค้าจําหน่ายและส่งออกต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน

2551 - ถึงปัจจุบันเติบโตอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยที่สูงขึ้นโดยการเริ่มลดการใช้สารกลุ่มพาราเบนมาเป็นส่วนประกอบในเครื่องสําอาง (Paraben Free Product) และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาเครื่องสําอางที่ผลิตโดยไม่ใช้สารกันเสียในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Natural Product ทําโครงการใช้วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติที่ผลิตได้ในประเทศเพิ่มขึ้นพร้อมกับพัฒนากลุ่มเครื่องสําอาง Organic & Natural Products เพื่อตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า